جزوه سازمانهای بین المللی ( استاد بازیار )

به عنوان مثال: جامعه اقتصادی اروپا که به عضویت FAO درآمده (سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد) و WTO(سازمان تجارت جهانی) درآمده است ویا انستیتو مشترک وین که درواقع یک سازمان بین الملل اقتصادی است و توسط چند سازمان بین المللی ایجاد شده است .

 

همچنین در برخی موارد افراد متخصص وکارشناسان برجسته دانشگاههای گوناگون ممکن است اعضای تشکیل دهنده سازمانهای بین المللی دادگستری ICG (نمایندگان دولت متبوع خود به شمار نمی آیند ویا اعضای اتحادیه بین المللی مخابرات که به عنوان متخصص در این اتحادیه فعالیت می کنند .     

 

2-سندتاسیس:

 

یک معاهده چندجانبه است که درواقع یک سازمان براساس آن تاسیس می شود.مانندمنشورملل متحد(درواقع همان اساسنامه یامیثاق است ).

 

تصویب سند تاسیس منجربه دو امرمی شود:

 

1- اعلام موجودیت سازمان به عنوان یک تابع حقوق  بین المللی

 

2-احرازشخصیّت حقوقی وبین المللی سازمان

 

شخصیّت حقوقی سازمان بین المللی: پس ازنظریه مشروتی دیوان بین المللی دادگستری سازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین المللی درقضیّه خسارت وارده به مامورین سازمان ملل به رسمیّت شناخته شد.

 قضیه مشورتی دیوان به قرار ذیل است:

 قضیه از این قرار بود که در جنگ اعراب واسرائیل درسال 1948 یکی از ما مورین سازمان ملل متحد به نام برنادوت (توسط اسرا ییل)کشته شد. برنا دوت که کارمند سازمان ملل متحدوتبعه سوئدبود .حال متعاقب این قضیّه مجمع عمومی قطعنامه ای صادرکرد که برمبنای آن از دیوان سوال شده بودکه اگر مامورین سازمان ملل هنگام انجام وظیفه خسارتی ببینند، سازمان ملل متحد به منظور جبران خسارت وارده حق اقامه دعوی علیه دولت عملی (دولت تازه ایجاد شده )  یادولت مسئول خسارت را دارد یا خیر؟

 

این سوال در دسامبر 1948توسط دبیر کل وقت سازمان ملل متحد به دیوان ارسال شد وپاسخ دیوان مبنای تحول در حقوق بین الملل شد. دیوان در پاسخ باید مشخص میکرد که آیاسازمان ملل متحد دارای شخصیت بین المللی هست یا خیر ؟    

 

زیرا تا آن زمان دولت ها تنها خودرا تابعان حقوق بین الملل می دانستند وتفاسیری که از اسناد بین المللی ارائه می شدفقط شخصیّتی رابرای این سازمان به رسمیّت می شنا ختند که حد اکثر شخصیّتی داخلی برای انجام کارهای سازمان می بود.

 

  بالاخره دیوان در 11 آوریل1949 نظریّه خود را ارائه نمود . دراین نظریه مشورتی آمده است که هدف سازمان ملل متحد انجام وظایف واستفاده از حقوقی بود که جز با امکانات وسیع شخصیت بین المللی قابل توجیه نیست . دیوان تاکید کرد که سازمان ملل متحد دارای شخصیت بین المللی مستقل واستناد آن به کشورهایی که آنها را خلق کرده اندمحدود نمیشود .

 

دراین نظریه اعلام شد که سازمان بین المللی صلاحیت اقامه دعوی علیه اسرائیل رادارد .چرا که وقتی کشورهای متعددی مسئولیت مشترکی رامیپذیرند وماموران رابرای اجرای آن مشخص نموده اند،حمایت از آنها وظیفه کل کشورهایی است که این ماموران راجمع آوری کرده اند ،نه به طور انفرادی .

 

3- اهداف مشترک (سومین رکن متشکله سازمان بین المللی )

 

منظور از اهداف مشترک  قلمرو فعالیت یک سازمان بین المللی ویامقاصدی است که سازمان بین المللی برای نیل به آنها تلاش می کند .

 

سازمان بین المللی را بر مبنای اهدافشان به دودسته تقسیم می کنند .

 

1- سازمان بین المللی با اهداف عام( اهداف گستردهای را دنبال می کنند که دایره تخصصی خاص ندارند مثل سازمان ملل متحد که اهداف اجتماعی ، اقتصادی ، نظامی و... رادنبال می کند.)

 

 2- سازمان بین المللی با اهداف خاص : ممکن است اهدافی را در زمینه ویژه دنبال می کنند مثل ناتو (نظامی )تجارت جهانی (اقتصادی )

 

4- وجود ارکان و کار گزاری های ویژه:

 

طبیعی است که سازمان برای اعمال وفعالیت های خودنیاز به دستگاههای اجرایی داشته باشد .

 

حداقل ارکان یک سازمان منصرف از هدف و تاکید سازمان دو رکن است .

 

(1-            دبیرخانه 2- مجمع عمومی )

 

5- فعالیت مداوم ومستمر :

 

معمولا سازمان بین المللی برای مدت نا محدود تشکیل میشوند وفعالیت آنها دارای تداوم واستمرار خواهد بود . مثلا فعالیت های پیمان ورشو تا زمان برقراری سیستم امنیت دسته جمعی در کل اروپا پیش بینی شده بود .

 

6-           شخصیت سازمان بین المللی:

 

همان گونه که مواد 104 و105 منشور سازمان ملل متحد ذکر نموده اند سازمان ملل متحد از اهلیت حقوقی برای انجام تکالیف خود در سرزمین هریک از دولت های عضو و همچنین از امتیازات و مصونیت هایی بر خوردار است . 

 

آثار احراز شخصیت بین المللی بسازمان های بین المللی.

 

1-   پیدایش یک موجودیت جدید به عنوان یک تابع حقوق بین المللی

 

2-   استقلال در تصمیم گیری( یعنی یک موجودیت جدید پیگیری میکند نه دولت های عضو ان)

 

3-   استقلال در بودجه( بودجه به مصرفی می رسد که خود سازمان تشخیص می دهد.)

 

4-   استقلال حقوقی( داشتن مسئولیت بین المللی و استقلال درطرح دعاوی بین المللی )

 

5-   داشتن دارائی مستقل( اموال سازمان متعلق به خود سازمان است نه به دولت های عضو ان سازمان )

 

 

 

جلسه دوم

 

صلاحیت: ( صلاحیت یک سازمان بین المللی) :

 

مجموعه اختیارتی است که به موجب سند تاسیس(که یک معاهده چند جانبه بین المللی است) به سازمان بین المللی اعطا می شود تا در چارچوب آن فعالیت کند وبه اهداف خود برسد گر چه منبع اصلی صلاحیت سازمان های بین المللی و اسناد تاسیس آن سازمان ها تشکیل می دهند اما سازمان ها در مواردی دست به اقداماتی می زنند که در اسناد تاسیس آنها صراحتا ذکر نشده است.

 

سئوال اینجاست که آیا صلاحیت سازمان ها منحصر به مواردی است که در اسناد تاسیس ذکر شده و یا اینکه عدم صراحت اساسنامه به منزله عدم صلاحیت سازمان ها نیست.( مهم)

 

در پاسخ به این پرسش ودر مورد حدود صلاحیت سازمان ها دو نظریه ذکر شده است.

 

1-    نظریه صلاحیت مصرحه( تصریح شده)

 

2-  نظریه صلاحیت ضمنی

 

 

 

نظریه صلاحیت مصرحه:

 

/ 2 نظر / 2463 بازدید
مومن

با سلام خدمت همكلاسيهاي محترم و زحمتكش با توجه به نزديك شدن به فصل امتحانات ارايه اين جزوات كمك فراواني به دانشجويان عزيز كرده ايد از الطاف بي دريغ شما ممنون[گل]