به سه چیز تکیه نکن ، غرور ، دروغ وعشق.  

آدم با غرور می تازد،با دروغ می بازد و با عشق می میرد .    

 «  دکتر علی شریعتی »