اصولاً در مواردی اقدام به صدور چک می گردد که بین صادر کننده و دارنده، رابطه دائن و مدیونی وجود داشته است. به عبارتی، صدور چک معمولاً مسبوق به نوعی رابطه مالی بین طرفین مذکور می باشد. به این رابطه، رابطه پایه یا منشا می گویند. با صدور چک، این بحث مطرح می شود که آیا ذمه مدیون (متعهد چک) نسبت به دین اصلی (پایه) بری شده و مشارالیه فقط نسبت به پرداخت وجه چک مسئولیت خواهد داشت؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد، بحث تبدیل تعهد مطرح می شود. در این مقاله سعی بر آن است که به پرسش مطروحه پاسخ داده شود. نوشته حاضر در سه فصل تنظیم شده است: در فصل اول، کلیات و در فصل دوم، رابطه پذیرش چک و تبدیل تعهد و بالاخره در فصل سوم، ارتباط موضوع با قوانین تامین اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت


ادامه مطلب ...