زیبائی به سیما و صورت نیست،زیبائی به نوری است که در دل می تابد .

     (( جبران خلیل جبران ))